Avaimet työelämään-hanke

Avaimet työelämään-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston, Porin Seudun Kuntakokeilun ja työl-listymistä edistävien monialaisten verkostojen kanssa. Hanketta rahoittaa Satakunnan TE-toimisto.

Hanke tavoittelee toiminnallaan pääasiallisesti kohderyhmiensä työelämävalmiuksien parantamista, työ- ja toimintakyvyn arviointia, ylläpitoa sekä vahvistamista tarjoamalla vaativuudeltaan eritasoisia työtehtäviä suoritettavaksi työkokeilun tai palkkatuki-jakson aikana, sekä erittäin vahvalla yksilövalmennuksella ja työpaikkaohjauksella. Vahvalla pohjalla oleville asiakkaille hanke tavoittelee pääsääntöisesti työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta, joko palkkatuella siirtäen tai hakuprosessissa avustaen.

Hanke tavoittelee myös asiakkaan osaamisen kartuttamista/päivittämistä, antaen opinnollistamisen kautta mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan osa- tai kokotutkintojen suorittamisen kautta, joko työn ohessa annettavin näytöin tai oppi- ja koulutussopimuksen aikana.

Hanke panostaa asiakaslähtöisyyteen, työssäoppimiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, yhteisöllisyyteen, syrjäytymisen ehkäisyyn, kestävään kehitykseen, työelämätaitojen ja oman itsen vahvistamiseen ja erittäin vahvaan ohjaustoimintaan. Se tutustuttaa työelämään, mahdollistaa jo olemassa olevan osaa-misen näkyväksi tekemisen ja tarjoaa samalla apua arjenhallintaan ja urasuunnitelmien tekoon.

Hankkeen vahvoja arvoja ovat asiakkaiden tasa-arvoinen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, työssä ja arjessa jaksamisen tukeminen, osaamisen ja tulevaisuususkon vahvistaminen, yksilön polun tukeminen ja asiakkaalle toivottuun tavoitteeseen pääseminen.

Hanke toimii osoitteessa Satakunnankatu 28, jossa sijaitsevat työpaja, materiaali- ja tekstiilipankki, sekä pieni pajapuoti.

Hankkeen asiakaskohderyhmiä ovat:-

  • osatyökykyiset
  • monialaisen palvelun tarpeessa olevat
  • pidempään työttömänä olleet maahanmuuttajat, nuoret
  • muut erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevat
  • 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet asiakkaat
  • vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk aikana) työttömänä olleet palkkatuettuun työhön
  • ansiosidonnaista päivärahaa tai soviteltua päivärahaa saavat Satakunnan TE-toimiston asiakkaat