Opinnollistaminen käytännössä

Työstä tutkinto-hankkeeseen osallistui asiakkaita monista eri ryhmistä. Asiakasryhmiä olivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, työkokeilijat ja palkkatuella työllistetyt. Hyödynsimme myös palkkatukea oppisopimuksissa ja osa opiskeli koulutussopimuksella. Myös oppisopimuksen ja koulutussopimuksen yhdistelmä oli käytössä.

Opinnollistaminen lähti hankkeessa liikkeelle aina asiakkaan omasta halusta opiskella. Tärkeintä oli varmistaa asiakkaan motivaatio ja koulutuksen tarve sekä se, että oppimisympäristöstä (työpaikalta) löytyi haluttuun tutkintoon riittävästi soveltuvia työtehtäviä, sekä työpaikkaohjaajalta riittävästi osaamista kyseisen tutkinnon osan näyttöön valmentamiseksi sekä arvioimiseksi. Lisäksi opinnollistamisen aloittamisesta sovittiin kolmikantaisesti asiakkaan lähettäneen tahon ja asiakkaan kesken.

Kun asiakas oli ilmoittanut kiinnostuksensa tiettyä tutkintoa kohtaan, käynnistettiin vaihe, jossa tutustuimme hyvin tarkkaan tutkinnon arviointikriteereihin. ePerusteet-palvelusta löytyy voimassa olevat opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteet.

Otetaan esimerkiksi Liiketoiminnan ammattitutkinto. Eperusteista löytyy kuvaus siitä, miten tutkinto muodostuu. Valitaan esimerkiksi Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala ja sieltä Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp. Eperusteista löytyy tarkat ammattitaitovaatimukset, sekä hyväksytyn suorituksen kriteerit. Kriteereitä peilataan omaan työympäristöön ja arvioidaan ”löytyykö meiltä tähän vaadittavat työvälineet, -tilat, -tehtävät, ohjaus- ja arviointiosaaminen”. Nämä kriteerit täytyy myös opiskelusta kiinnostuneen kanssa käydä yhdessä läpi, sillä ne selkiyttävät myös potentiaaliselle opiskelijalle sitä, minkälaiseen työmäärään hänen on sitouduttava.

Tästä voit tutustua esimerkiksi Winnovan käytössä olevaan Myynnin ja asiakapalvelun suunnittelu ja toteuttaminen-tutkinnonosan osaamisen arviointilomakkeeseen. Lomakkeeseen opiskelija kirjaa ammattitaitovaatimuksen mukaiset työtehtävät (ydinkohdat) niin, että arvioija saa käsityksen, mitä opiskelija tekee, jotta tämän ammattitaitovaatimuksen kriteerit täyttyvät. Työpaikan arvioitsija kirjaa myös omat havaintonsa lomakkeeseen.

PAIKKOn-sivustolta löytyy erittäin hyviä eri alojen oppimis-ympäristön tunnistamisraportteja. Niistä on hyvä katsoa mallia, jos oman yhteisön oppimisympäristön hahmottamisessa on haasteita.

Jos todetaan, että työympäristössä voidaan kyseinen ammattitutkinnon näyttö antaa, otetaan yhteyttä oppilaitokseen ja selvitetään kuka opettaja kyseisen näytön ottaa vastaan. Kun opettaja on selvillä, kutsutaan hänet paikan päälle. Opettaja toteaa myös, onko työympäristön oppimisympäristö kyseiseen tutkinnonosaan soveltuva. Jos kyseessä on ammattitutkinto, opettaja toteaa myös, onko henkilön mahdollista suorittaa ammattitutkinto vai pitääkö kenties suorittaakin perustutkintoa.

Opettajan kanssa käydään läpi kyseisen oppilaitoksen käytännöt, sillä ne hieman vaihtelevat. Esimerkiksi ennen näyttöä tehtävän näyttösuunnitelman laatiminen ja muoto vaihtelevat eri oppilaitosten välillä. Arviointikriteerit sen sijaan ovat aina eperusteiden mukaiset. Tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa on erittäin tärkeää opinnollistamisen prosessissa!


Seuraavaksi opinnollistaminen työvoimapoliittisessa toimenpiteessä