Mitä on opinnollistaminen


Opinnollistaminen on jo olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Opinnollistaminen koostuu oppimisympäristön tunnistamisesta, asiakkaalle kertyvän osaamisen tunnistamisesta sekä osaamisen osoittamisesta työpaikalla aidoissa työtehtävissä annettavin näytöin. Se ei edellytä läsnäoloa oppilaitoksessa, vaan olemassa oleva osaaminen näytetään ja dokumentoidaan työpaikalla annettavin näytöin. Näytön vastaanottaa ja arvioi aina oppilaitoksen opettaja sekä työpaikan edustaja. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen, työn ohessa voidaan suorittaa joko vain tutkinnon osia tai koko tutkinto. Jos suoritetaan vain osatutkinto, voidaan osatutkinto hyväksilukea myöhemmissä opinnoissa.

Nykypäivän työmarkkinoille on suhteellisen hankalaa työllistyä ilman minkäänlaista dokumenttia osaamisestaan tai ilman tutkintoa. On myös paljon sellaisia henkilöitä, jotka syystä tai toisesta eivät ole hakeutuneet peruskoulun jälkeisiin opintoihin tai joiden esimerkiksi terveydentila ei salli aiemman koulutustaan vastaavan työn tekemistä tai joiden tietotaito on jäänyt ajan hampaisiin ja osaaminen vaatisi päivitystä. Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta hakeutua oppilaitokseen perinteisesti oppilaaksi, voidaan hyödyntää työpaikalla oppimista.

Työstä Tutkinto-hankkeen aikana opintoja suoritettiin työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan aikana, sekä palkkatukijaksolla. Mallia voi kuitenkin hyödyntää missä tahansa esimerkiksi yhdistyksessä tai yrityksessä, jossa voidaan todeta oppimisympäristö ja ohjauskapasiteetti oppilaitoksen näkökulmasta riittäväksi.

Aiempaa osaamista on saattanut kertyä aiemmista työpaikoista tai harrastuksista. Osaamista yleensä tarvitsee kuitenkin hankkia lisää, jotta näytön arviointikriteerit täyttyvät. Tällöin opinnollistamiseen liitetään työn ohessa hankittava tarvittava osaaminen, jotta ammattitaitovaatimukset täyttyvät. Tässä kohden työpaikkaohjaajan rooli on äärimmäisen tärkeä.

Yhdistyksemme hallinnoima ja Porin kaupungin tukema Työstä Tutkinto-hanke 1.5.2021 – 30.4.2022 testasi opinnollistamisen tehostamista työpajallemme palkatun kokoaikaisen työpaikkaohjaajan mukanaan tuoman jatkuvan tuen myötä.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (nykyinen Into ry) on julkaissut 2019 erinomaisen teoksen OSAAMINEN NÄKYVÄKSI - Käsikirja työpajatoiminnan opinnollistajille, jossa käsitellään opinnollistamista varsin laaja-alaisesti.

Seuraava sivu: Opinnollistaminen käytännössä